آموزش جامع و تصویری علوم هفتم

فصل سوم : اتم ها الفبای مواد »» مدل گلوله های کروی- عنصر اتمی و مولکولی-ترکیب